Όροι συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια “Food & Beverage Master Classes”

Τα σεμινάρια “Food & Beverage Master Classes” έχουν ως κύριο αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σχετικά με την εστίαση.

Η ατομική επιχείρηση Αντώνιος Γ. Παρούσης, με έδρα την Πάρο (Αλυκή 5, ΤΘ 55406, ΤΚ 84400) και υποκατάστημα στον Πειραιά με γραφεία επί της οδού Παρόδου Χίου 9-11, 18540, Πειραιάς (+30 210 4208731) δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχει στα σεμινάριά “Food & Beverage Master Classes”.

Με το πέρας του εκπαιδευτικού σεμιναρίου και την επιτυχή παρακολούθηση αυτού, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν επίσημο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης, μέσα στην αίθουσα ή στην διεύθυνση που έχουν δηλώσει.

Η Εταιρεία δεν δύναται να εκδίδει πιστοποιητικά παρακολούθησης σε άτομα που δεν παρακολούθησαν τα σεμινάρια.

Απαγορεύεται αυστηρά η μαγνητοσκόπηση/βιντεοσκόπηση ή η οποιουδήποτε άλλου είδους οπτικοακουστική εγγραφή χωρίς την επίσημη άδεια της Εταιρείας.

Απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε αναπαραγωγή υλικού των σεμιναρίων “Food & Beverage Master Classes” χωρίς την έγγραφη αδειοδότηση της Εταιρείας.

Επειδή οι θέσεις συμμετοχής είναι αυστηρά περιορισμένες σε κάθε σεμινάριο, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προπληρώσουν την συμμετοχή τους προκειμένου να εξασφαλίσουν την θέση τους στο σεμινάριο.

Επιστροφή Χρημάτων – Αντικατάσταση

Για λόγους ασφαλείας, αλλά και αυστηρών προδιαγραφών πιστοποίησης, οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες δεν δύναται να αντικατασταθούν από άλλους κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων, χωρίς την συναίνεση της Εταιρείας. Εάν κάποιος εγγεγραμμένος ενδιαφερόμενος δεν καταφέρει να παραστεί στα σεμινάρια, δεν θα δικαιούται οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων ούτε θα μπορεί να αντικατασταθεί από άλλον χωρίς την συναίνεση της Εταιρείας.

Οι εγγεγραμμένοι στο σεμινάριο ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα υπαναχώρησης και επιστροφής του ποσού που έχουν καταβάλλει εφόσον το ζητήσουν εγγράφως από την Εταιρεία μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου. Το προς επιστροφή ποσόν θα υπόκειται σε μείωση των εξόδων συναλλαγής.

Οι εγγεγραμμένοι στο σεμινάριο ενδιαφερόμενοι οι οποίοι επιθυμούν να υπαναχωρήσουν έως και μια εβδομάδα πριν την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου θα λαμβάνουν το μισό του συνολικού τιμήματος που έχουν καταβάλλει ενώ εκείνοι οι οποίοι επιθυμούν να υπαναχωρήσουν μέσα σε διάστημα μικρότερο των επτά ημερών από την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου δεν θα λαμβάνουν οποιαδήποτε επιστροφή του τιμήματος ή μέρος αυτού.

Οποιαδήποτε επιστροφή χρημάτων θα λαμβάνει χώρα από την Εταιρεία ή τον χρηματο-οικονομικό πάροχο αυτής αυστηρά και μόνο στον συμμετέχοντα που κατέβαλε αρχικά το τίμημα και όχι σε οποιονδήποτε τρίτο αυτός υποδείξει.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι τα προσωπικά και οικονομικά δεδομένα των συμμετεχόντων (σε περίπτωση τραπεζικής μεταφοράς των χρημάτων) θα παραμένουν πάντοτε μυστικά και δεν θα αποκαλύπτονται ποτέ σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο.

Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματα του καταναλωτή, τις διατάξεις περί νόμου προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και τις διατάξεις νόμου σχετικά με το ξέπλυμα χρήματος.